Kjo webfaqe është pjesë e projektit të qeverisjes lokale të Bujanocit "Klubi Komunal për të drejtat e Njeriut dhe të pakicave", që zbatohet nëpërmjet grantit të përbashkët të projektit të Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës “Nxitja e të drejtave të njeriut dhe mbrojtja e pakicave në Europën Juglindore”

Ky dokument është prodhuar përmes fondeve të projektit të përbashkët të Bashkimit Europian dhe Këshillit të Europës. Pikëpamjet e shprehura këtu në asnjë mënyrë nuk mund të miren si pasqyrim zyrtar i mendimit të Bashkimit Europian apo i Këshillit të Europës.


Email Facebook Google Print

Municipality Club for Human and Minorities Rights - © 2015